Skip to content

spring mvc jquery ajax json example: Hướng dẫn sử dụng

How to integrate JQuery Ajax POST/GET & Spring MVC | Spring Boot | Java Techie

spring mvc jquery ajax json example

Spring MVC là một framework Java được sử dụng để phát triển các ứng dụng web. Nó là một phần của dự án Spring Framework, cho phép lập trình viên tạo ra các ứng dụng web mạnh mẽ và dễ dàng bảo trì.

jQuery, một thư viện JavaScript phổ biến, cung cấp các công cụ để thao tác với các phần tử HTML, xử lý sự kiện và giao tiếp với máy chủ bằng Ajax. Điều này giúp tạo ra các ứng dụng web nhanh và trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Ajax là một kỹ thuật trong jQuery cho phép gửi yêu cầu máy chủ và nhận được phản hồi mà không cần làm mới trang web. Thay vì phải tải lại toàn bộ trang, Ajax cho phép tải và cập nhật chỉ những phần của trang web cần thiết.

JSON (JavaScript Object Notation) là một định dạng dữ liệu phổ biến cho việc truyền tải dữ liệu giữa máy chủ và trình duyệt web. Nó dựa trên các cặp giá trị key-value và được sử dụng rộng rãi trong ứng dụng web và di động.

Trong môi trường Spring MVC, Ajax được sử dụng để gửi yêu cầu máy chủ và nhận dữ liệu JSON. Kết hợp với jQuery, chúng ta có thể dễ dàng thực hiện các yêu cầu Ajax và hiển thị dữ liệu JSON trên trang web.

Để sử dụng Ajax trong Spring MVC, ta cần thêm thư viện jQuery vào trang web. Bằng cách thêm các mã JavaScript vào trang, chúng ta có thể gửi yêu cầu Ajax và xử lý phản hồi từ máy chủ.

Việc xử lý yêu cầu Ajax trong Spring MVC bao gồm việc xác định các API để xử lý yêu cầu và gửi lại phản hồi dưới dạng dữ liệu JSON. Các API này thường được chú thích bằng @RestController để xác định rằng chúng là các API RESTful trả về dữ liệu dưới dạng JSON.

Để hiển thị dữ liệu JSON trên trang web, ta có thể sử dụng jQuery để dò tìm và thay đổi các phần tử HTML tương ứng. Bằng cách trích xuất dữ liệu từ đối tượng JSON và gắn nó vào các phần tử HTML, chúng ta có thể hiển thị dữ liệu theo mong muốn.

Dưới đây là một ví dụ về Spring MVC, Ajax và JSON:

1. Spring Boot jQuery Ajax crud example: Sử dụng Spring Boot, chúng ta có thể thiết lập một ứng dụng web đơn giản có tính năng crud (create, read, update, delete). Sử dụng thư viện jQuery Ajax, chúng ta có thể gửi yêu cầu đến máy chủ và nhận dữ liệu trả về theo kiểu JSON.

2. Thymeleaf ajax: Thymeleaf là một công cụ mạnh mẽ để tạo ra các trang web động. Kết hợp với Ajax, chúng ta có thể thực hiện các yêu cầu và cập nhật trang web mà không phải làm mới.

3. Ajax Spring Boot: Kết hợp Spring Boot với Ajax, chúng ta có thể xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Ajax cho phép tải và cập nhật chỉ các phần của trang mà không cần làm mới trang web hoàn toàn.

4. Spring MVC jQuery Ajax json example: Sử dụng Spring MVC, jQuery Ajax và JSON, chúng ta có thể tạo ra các ứng dụng web mạnh mẽ và tương tác người dùng tốt hơn. Với việc sử dụng Ajax, chúng ta có thể hiển thị dữ liệu JSON trên trang web một cách dễ dàng và thuận tiện.

Thông qua việc kết hợp Spring MVC, jQuery, Ajax và JSON, chúng ta có thể tạo ra các ứng dụng web mạnh mẽ và dễ dàng tương tác với người dùng.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: spring mvc jquery ajax json example Spring Boot jQuery Ajax crud example, Thymeleaf ajax, Ajax Spring Boot

Chuyên mục: Top 94 spring mvc jquery ajax json example

How to integrate JQuery Ajax POST/GET & Spring MVC | Spring Boot | Java Techie

How to send JSON data to controller using AJAX in Spring MVC?

Cách gửi dữ liệu JSON tới controller sử dụng AJAX trong Spring MVC?

Trong Spring MVC, AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) được sử dụng để tương tác với server mà không cần phải reload lại trang web. Kỹ thuật này cho phép gửi và nhận dữ liệu từ server mà không gây gián đoạn trải nghiệm người dùng. Một trong những cách gửi dữ liệu từ client tới server là thông qua JSON (JavaScript Object Notation). Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách gửi dữ liệu JSON tới controller trong Spring MVC sử dụng AJAX.

Bước 1: Khai báo thư viện jQuery
Trước tiên, chúng ta cần thêm thư viện jQuery vào trang web. Thư viện này giúp việc sử dụng AJAX trở nên dễ dàng hơn. Bạn có thể tải thư viện từ trang chủ jQuery hoặc sử dụng CDN (Content Delivery Network) để nhận thư viện trực tiếp từ máy chủ.

Bước 2: Tạo đối tượng JSON
Trong phần gửi dữ liệu từ client tới server, chúng ta cần tạo một đối tượng JSON chứa thông tin cần gửi. Đối tượng này có thể chứa các thuộc tính và giá trị tương ứng. Sau đó, chúng ta sẽ chuyển đối tượng JSON thành một chuỗi JSON sử dụng phương thức JSON.stringify() của JavaScript.

Bước 3: Gửi dữ liệu JSON tới controller sử dụng AJAX
Bây giờ, chúng ta có thể gửi dữ liệu JSON tới controller trong Spring MVC bằng cách sử dụng AJAX. Đầu tiên, chúng ta cần tạo một request AJAX sẽ được gửi tới một URL mà chúng ta muốn. Trong request này, chúng ta cần thiết lập các thuộc tính như method (phương thức HTTP), URL, dữ liệu (đã được chuyển thành chuỗi JSON), và kiểu dữ liệu trả về mong muốn.

Bước 4: Controller xử lý dữ liệu JSON
Khi request AJAX được gửi tới controller trong Spring MVC, chúng ta cần xử lý dữ liệu JSON được gửi tới. Để làm điều này, chúng ta có thể sử dụng annotation `@RequestBody` để chuyển đổi dữ liệu được gửi tới thành một đối tượng Java trong controller. Điều này cho phép chúng ta dễ dàng truy cập và xử lý dữ liệu JSON nhận được từ client.

FAQs (Các câu hỏi thường gặp):

1. Tại sao chúng ta cần sử dụng AJAX để gửi dữ liệu JSON trong Spring MVC?
Sử dụng AJAX giúp tương tác với server mà không cần phải reload lại trang web. Điều này giúp trải nghiệm người dùng trở nên mượt mà hơn và giảm thiểu thời gian phản hồi từ server.

2. Tại sao chúng ta cần thêm thư viện jQuery?
Thư viện jQuery giúp việc sử dụng AJAX trở nên dễ dàng hơn bằng cách cung cấp các phương thức đơn giản để thực hiện request AJAX một cách thuận tiện.

3. Làm thế nào để tạo đối tượng JSON trong JavaScript?
Đối tượng JSON có thể được tạo bằng cách khai báo một đối tượng JavaScript với các thuộc tính và giá trị tương ứng. Sau đó, đối tượng này có thể được chuyển thành chuỗi JSON sử dụng phương thức JSON.stringify().

4. Tôi có thể gửi dữ liệu JSON tới controller bằng phương thức GET hay không?
Có, bạn có thể gửi dữ liệu JSON tới controller bằng phương thức GET. Tuy nhiên, tốt nhất là sử dụng phương thức POST để gửi dữ liệu nhạy cảm hoặc dữ liệu lớn hơn.

5. Làm thế nào để xử lý dữ liệu JSON được nhận từ client trong controller?
Để xử lý dữ liệu JSON được nhận từ client trong controller, chúng ta có thể sử dụng annotation `@RequestBody` để chuyển đổi dữ liệu JSON thành một đối tượng Java.

6. Tôi có thể gửi dữ liệu JSON từ server tới client bằng AJAX trong Spring MVC?
Có, bạn có thể gửi dữ liệu JSON từ server tới client bằng AJAX trong Spring MVC. Bạn có thể sử dụng phương thức `@ResponseBody` trong controller để chuyển đối tượng Java thành JSON và gửi về client.

Can we implement AJAX using jQuery in MVC?

Có thể triển khai AJAX bằng jQuery trong MVC không?

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) đã trở thành một phần quan trọng của việc phát triển ứng dụng web hiện đại. Nó giúp cho việc tải lại trang web mà không cần tải lại trang hoàn toàn. AJAX cho phép dữ liệu được tải về nền, giúp cho trang web trở nên nhanh hơn và tăng trải nghiệm người dùng. jQuery, một thư viện JavaScript nổi tiếng, rất phổ biến khi làm việc với AJAX. Vậy chúng ta có thể triển khai AJAX bằng jQuery trong MVC hay không? Chúng ta sẽ khám phá câu trả lời trong bài viết này.

MVC (Model-View-Controller) là một kiến trúc phổ biến để xây dựng ứng dụng web. Nó chia thành ba phần chính: Model, View, và Controller. Model đại diện cho dữ liệu của ứng dụng, View đại diện cho giao diện người dùng và Controller đại diện cho luồng điều khiển của ứng dụng. MVC giúp tách biệt logic xử lý dữ liệu với giao diện người dùng, làm cho mã nguồn trở nên dễ hiểu và dễ bảo trì.

Khi triển khai AJAX trong MVC, jQuery là một lựa chọn tuyệt vời. jQuery cung cấp các phương thức dễ sử dụng và gọn nhẹ để gửi yêu cầu AJAX và xử lý kết quả trả về. Điều này giúp giảm bớt độ phức tạp và thời gian triển khai, đồng thời đảm bảo cho ứng dụng hoạt động mượt mà.

Triển khai AJAX bằng jQuery trong MVC tương tự như triển khai trong các kiến trúc khác. Bước đầu tiên là sử dụng jQuery để gửi yêu cầu AJAX từ View tới Controller. Khi người dùng thực hiện hành động như nhấn nút hoặc điền vào mẫu, jQuery sẽ được sử dụng để gửi yêu cầu AJAX chứa dữ liệu của người dùng đến phương thức Controller tương ứng.

Tiếp theo, trong Controller, chúng ta xử lý yêu cầu AJAX và trả lại kết quả cho View thông qua một đối tượng JSON. Đối tượng JSON chứa các thông tin mà View cần hiển thị lại cho người dùng. jQuery sẽ được sử dụng để nhận kết quả trả về và cập nhật giao diện người dùng tương ứng.

Phương pháp này rất linh hoạt và cho phép chúng ta tạo ra các ứng dụng web động và tương tác. Ta có thể tải lại nội dung của một phần trang mà không cần tải lại toàn bộ trang, giúp cho trải nghiệm người dùng trở nên nhanh chóng và mượt mà hơn.

FAQs:

1. Tại sao lại sử dụng jQuery để triển khai AJAX trong MVC?
jQuery là một thư viện JavaScript mạnh mẽ tập trung vào việc tương tác với DOM và gửi yêu cầu AJAX. Nó cung cấp cú pháp dễ sử dụng và giúp giảm bớt độ phức tạp trong việc triển khai AJAX trong MVC.

2. Tại sao lại sử dụng AJAX trong MVC?
AJAX cho phép chúng ta nạp dữ liệu nền mà không cần tải lại toàn bộ trang. Điều này giúp làm cho trang web hoạt động nhanh hơn và tạo ra trải nghiệm người dùng tốt hơn. Ngoài ra, sử dụng AJAX trong MVC giúp tách biệt logic xử lý dữ liệu với giao diện người dùng, làm cho mã nguồn trở nên dễ hiểu và bảo trì.

3. Có những lợi ích gì khi triển khai AJAX bằng jQuery trong MVC?
Sử dụng jQuery để triển khai AJAX trong MVC giúp giảm độ phức tạp và thời gian triển khai. Nó cung cấp các phương thức dễ sử dụng và gọn nhẹ để gửi yêu cầu AJAX và xử lý kết quả trả về. Điều này giúp cho ứng dụng hoạt động mượt mà và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Trên đây là một cái nhìn sơ lược về việc triển khai AJAX bằng jQuery trong MVC. Khi sử dụng jQuery, chúng ta có thể tận dụng được các tính năng mạnh mẽ của AJAX và giảm độ phức tạp trong việc triển khai.

Xem thêm tại đây: cuctana.com

Spring Boot jQuery Ajax crud example

Spring Boot là một framework phát triển ứng dụng Java dựa trên Spring Framework, giúp cho việc phát triển các ứng dụng Java nhanh chóng và dễ dàng. Nó cho phép chúng ta tạo ra các ứng dụng web mạnh mẽ với ít cấu hình và tối giản hóa quá trình phát triển.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc sử dụng Spring Boot kết hợp với jQuery Ajax để thực hiện các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete) trong một ứng dụng web.

1. Tạo một ứng dụng Spring Boot mới

Đầu tiên, chúng ta cần tạo một ứng dụng Spring Boot mới. Bạn có thể tạo ứng dụng của mình thông qua Spring Initializr hoặc sử dụng các công cụ như IntelliJ hoặc Eclipse để tạo một ứng dụng Spring Boot mẫu.

2. Cấu hình Maven

Sau khi tạo được ứng dụng Spring Boot mới, chúng ta cần cung cấp các dependency cần thiết cho ứng dụng. Trong file pom.xml, chúng ta thêm các dependency sau:

“`xmlorg.springframework.boot
spring-boot-starter-weborg.springframework.boot
spring-boot-starter-thymeleaforg.springframework.boot
spring-boot-starter-data-jpacom.h2database
h2
runtime


“`

3. Tạo Entity và Repository

Để đơn giản, chúng ta sẽ tạo một Entity đơn giản là “Product” và một Repository để quản lý dữ liệu của sản phẩm. Đây chỉ là một ví dụ đơn giản, bạn có thể thay đổi theo nhu cầu của bạn.

“`java
@Entity
@Table(name = “products”)
public class Product {
@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
private Long id;

private String name;
private double price;

// Constructors, Getters, Setters
}

@Repository
public interface ProductRepository extends JpaRepository {
}
“`

4. Tạo Controller

Tiếp theo, chúng ta tạo một Controller để quản lý các yêu cầu từ phía client. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ tạo một REST API để thực hiện các thao tác CRUD với Entity “Product”.

“`java
@RestController
@RequestMapping(“/api/products”)
public class ProductController {

@Autowired
private ProductRepository productRepository;

@GetMapping(“”)
public List getAllProducts() {
return productRepository.findAll();
}

@PostMapping(“”)
public Product createProduct(@RequestBody Product product) {
return productRepository.save(product);
}

@GetMapping(“/{id}”)
public Product getProductById(@PathVariable(“id”) Long id) {
return productRepository.findById(id).orElse(null);
}

@PutMapping(“/{id}”)
public Product updateProduct(@PathVariable(“id”) Long id, @RequestBody Product product) {
Product existingProduct = productRepository.findById(id).orElse(null);
if (existingProduct != null) {
existingProduct.setName(product.getName());
existingProduct.setPrice(product.getPrice());
return productRepository.save(existingProduct);
} else {
return null;
}
}

@DeleteMapping(“/{id}”)
public void deleteProduct(@PathVariable(“id”) Long id) {
productRepository.deleteById(id);
}
}
“`

5. Tạo giao diện người dùng

Bây giờ, chúng ta tạo giao diện người dùng để hiển thị danh sách sản phẩm và cho phép người dùng thêm, sửa và xóa sản phẩm bằng cách sử dụng jQuery Ajax.

“`htmlSpring Boot jQuery Ajax CRUD Example

List of Products


ID Name Price

Add/Edit Product


“`

6. Sử dụng jQuery Ajax

Cuối cùng, chúng ta cần viết mã JavaScript sử dụng jQuery Ajax để tạo, đọc, cập nhật và xóa sản phẩm.

“`javascript
$(document).ready(function () {

// Get all products when the page is loaded
getAllProducts();

// Handle form submit event
$(‘#product-form’).submit(function (event) {
event.preventDefault();
saveProduct();
});

// Handle click event of edit button
$(document).on(“click”, “.edit-button”, function () {
var productId = $(this).data(“id”);
getProductById(productId);
});

// Handle click event of delete button
$(document).on(“click”, “.delete-button”, function () {
var productId = $(this).data(“id”);
deleteProduct(productId);
});

});

function getAllProducts() {
$.ajax({
type: “GET”,
url: “/api/products”,
dataType: “json”,
success: function (response) {
var productsTableBody = $(‘#products-table > tbody’);
productsTableBody.empty();
$.each(response, function (index, product) {
var productRow =

” +

” + product.id + “

” +

” + product.name + “

” +

” + product.price + “

” +

” +

” +

“;
productsTableBody.append(productRow);
});
}
});
}

function saveProduct() {
var productId = $(‘#product-id’).val();
var productName = $(‘#product-name’).val();
var productPrice = $(‘#product-price’).val();

var product = {
“id”: productId,
“name”: productName,
“price”: productPrice
};

$.ajax({
type: “POST”,
url: “/api/products”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
data: JSON.stringify(product),
dataType: “json”,
success: function () {
getAllProducts();
clearProductForm();
}
});
}

function getProductById(productId) {
$.ajax({
type: “GET”,
url: “/api/products/” + productId,
dataType: “json”,
success: function (product) {
$(‘#product-id’).val(product.id);
$(‘#product-name’).val(product.name);
$(‘#product-price’).val(product.price);
}
});
}

function deleteProduct(productId) {
$.ajax({
type: “DELETE”,
url: “/api/products/” + productId,
success: function () {
getAllProducts();
clearProductForm();
}
});
}

function clearProductForm() {
$(‘#product-id’).val(”);
$(‘#product-name’).val(”);
$(‘#product-price’).val(”);
}
“`

7. Chạy ứng dụng

Cuối cùng, chúng ta chỉ cần chạy ứng dụng Spring Boot và truy cập vào http://localhost:8080 để sử dụng ứng dụng. Bạn sẽ thấy danh sách sản phẩm và có thể thêm, sửa và xóa sản phẩm thông qua giao diện người dùng.

FAQs:

Q: Tại sao chúng ta cần sử dụng jQuery Ajax trong ứng dụng Spring Boot?
A: jQuery Ajax giúp tạo ra giao diện người dùng động và tương tác với máy chủ thông qua các yêu cầu HTTP không cần phải tải lại trang. Điều này giúp cải thiện trải nghiệm người dùng.

Q: Tại sao chúng ta cần sử dụng Spring Boot cho ứng dụng Java?
A: Spring Boot giúp giảm thiểu công việc cấu hình và tối giản hóa quá trình phát triển ứng dụng Java. Nó cũng cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ để xây dựng các ứng dụng web.

Q: Có cách nào khác để thực hiện CRUD trong ứng dụng Spring Boot không?
A: Có, bạn có thể sử dụng Spring Data JPA hoặc JDBC template để tương tác với cơ sở dữ liệu. Spring Boot cung cấp nhiều công cụ và thư viện để làm việc với cơ sở dữ liệu.

Q: Làm thế nào để phát triển ứng dụng Spring Boot jQuery Ajax một cách an toàn?
A: Để bảo mật ứng dụng của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn đã xác thực và ủy quyền các yêu cầu từ phía client. Ngoài ra, xác minh dữ liệu đầu vào để ngăn chặn tấn công từ phía người dùng.

Thymeleaf ajax

Thymeleaf là một công cụ Java được sử dụng rộng rãi để phát triển ứng dụng web. Nó tạo ra giao diện người dùng (UI) dựa trên các template HTML được viết bằng cú pháp Thymeleaf, và sử dụng các dữ liệu được truyền từ phía server để tạo ra các trang web động.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tính năng Thymeleaf AJAX, một phần mở rộng mạnh mẽ của Thymeleaf cho phép các truy vấn AJAX linh hoạt và ứng dụng tương tác trên giao diện người dùng.

Thymeleaf AJAX cung cấp sự kết hợp hoàn hảo giữa việc sử dụng Thymeleaf để tạo ra giao diện người dùng và AJAX để thực hiện các yêu cầu không đồng bộ từ phía client tới server. Việc sử dụng Thymeleaf AJAX giúp chúng ta tận dụng được các ưu điểm của cả hai công nghệ này và giảm thiểu sự phức tạp trong việc phát triển ứng dụng web.

Để sử dụng Thymeleaf AJAX, chúng ta cần bao gồm thư viện Spring Web MVC và Thymeleaf AJAX vào dự án của chúng ta. Sau đó, chúng ta có thể tạo ra các yêu cầu AJAX bằng cách sử dụng các attribute và thẻ đặc biệt được cung cấp bởi Thymeleaf AJAX.

Một trong những attribute quan trọng nhất mà chúng ta có thể sử dụng là `th:attr`. Attribute này cho phép chúng ta đặt các thuộc tính HTML vào các thành phần trên giao diện người dùng. Sử dụng `th:attr`, chúng ta có thể thực hiện các yêu cầu AJAX bằng cách gửi dữ liệu lên server mà không cần phải tải lại trang web.

Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng `th:attr` để gắn một hàm JavaScript lên một sự kiện như `onclick` hoặc `onchange`. Khi người dùng thực hiện sự kiện này, hàm JavaScript sẽ được gọi và thực hiện việc gửi dữ liệu lên server thông qua một yêu cầu AJAX.

Thymeleaf AJAX cũng cung cấp các thẻ đặc biệt cho phép chúng ta thực hiện các yêu cầu AJAX dễ dàng hơn. Một trong những thẻ quan trọng nhất là `th:fragment`. Thẻ này cho phép chúng ta tạo ra một fragment HTML và sử dụng nó trong các yêu cầu AJAX.

Để tạo một fragment, chúng ta sử dụng thẻ đóng mở `` với attribute `th:fragment` được đặt tên. Bên trong thẻ ``, chúng ta có thể viết mã HTML thông thường và sử dụng các attribute và thẻ Thymeleaf để tạo ra giao diện người dùng động.

Khi chúng ta muốn sử dụng fragment này trong một yêu cầu AJAX, chúng ta chỉ cần sử dụng attribute `th:insert` hoặc `th:replace` và chúng ta có thể chèn hoặc thay thế fragment này vào trong một thành phần HTML có sẵn trên giao diện người dùng.

Thymeleaf AJAX cũng hỗ trợ việc hiển thị kết quả từ các yêu cầu AJAX trên giao diện người dùng một cách dễ dàng. Chúng ta có thể sử dụng attribute `th:inline` và biểu thức Thymeleaf để hiển thị các dữ liệu AJAX trực tiếp trên giao diện người dùng mà không cần phải tải lại trang web.

Ngoài ra, Thymeleaf AJAX cung cấp các attribute và thẻ khác như `th:action`, `th:method`, và `th:if` cho phép chúng ta tùy chỉnh các yêu cầu AJAX theo mong muốn của chúng ta.

FAQs:
1. Thymeleaf AJAX là gì?
Thymeleaf AJAX là một phần mở rộng của Thymeleaf cho phép chúng ta thực hiện các yêu cầu AJAX từ phía client tới server.

2. Tại sao nên sử dụng Thymeleaf AJAX?
Sử dụng Thymeleaf AJAX giúp chúng ta kết hợp được cả hai công nghệ Thymeleaf và AJAX để phát triển các ứng dụng web linh hoạt và tương tác.

3. Cần phải cài đặt gì để sử dụng Thymeleaf AJAX?
Để sử dụng Thymeleaf AJAX, chúng ta cần bao gồm thư viện Spring Web MVC và Thymeleaf AJAX vào dự án của chúng ta.

4. Có thể sử dụng biểu thức Thymeleaf trong Thymeleaf AJAX không?
Có, chúng ta có thể sử dụng biểu thức Thymeleaf để tạo ra giao diện người dùng động và hiển thị kết quả từ các yêu cầu AJAX.

5. Có thể thực hiện các yêu cầu AJAX từ mọi sự kiện không?
Có, chúng ta có thể thực hiện các yêu cầu AJAX từ mọi sự kiện như `onclick`, `onchange`, và nhiều hơn nữa.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề spring mvc jquery ajax json example

How to integrate JQuery Ajax POST/GET & Spring MVC | Spring Boot | Java Techie
How to integrate JQuery Ajax POST/GET & Spring MVC | Spring Boot | Java Techie

Link bài viết: spring mvc jquery ajax json example.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này spring mvc jquery ajax json example.

Xem thêm: https://cuctana.com/blog/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *